چرم

زنگ چرم بود . استاد دیر کرده بود. بچه ها سروصدا می کردند. برای هم گل پایی میانداختند. خلاصه بچه ها خیلی باهم دیگرشوخی میکردند. تا اینکه یک دفعه استاد   امدوخیلی اعصبانی شد. استادگفتندموقعی که من نیستم نبایدشماها کلاس را به هم بریزید. بعدما ازاستاد عضر خواهی کردیم وبعداستادگفتند دیگرتکرار نشود. استاد وسایل رادادندو به ماگفتند جلسه ی قبل بهتون گفتم هرچیزی که ازجلسه ی اول تا الان انجام داده اید را این جلسه بیاورید . بعداستاد دید 90% ازبچه ها نیاورده اند بعد گفتند حتما برای جلسه ی بعد هرچیزی که درست کرده ایدرا باخودتان بیاورید.

بعدانهایی که هنوز جاکارتی را درست نکرده بودند شروع به درست گردن ان شدندوانهایی که جاکارتی رادرست کرده بودند شروع به ساختن هرچیزی که دوست داشتند کردند.

استاد گفتند اگر می خواهید کارتان زیباتر بشود ازدوخت ضبدری استفاده کنید.

 

 

ممنون ازهمراهیتان

مهارت چرم

زنگ مهارت بود. معلم اول به ما دوخت ضبدری یادداد. سپس به ما وسایل راداد . بعد بعضی هاکه کارجلسه ی قبل را که جا کارتی بود را هنوز تمام نکرده بودند همان را ادامه دادند ودرست کردند. انهایی که کار جلسه ی قبل راتمام کردند بعضی ها سرکلیدی درست کردند.

معلم به ماگفتند اول الگورا روی مقوا بکشید و بعد ان را ببرید واین الگو را روی چرم بادقت بکشید وسپس ان راببرید.

بعد از اینکه الگورا بریدید دورش را سورا خ بزنید چون می خوا هیم الگو هارا به هم بدوزیم .

استادگفت بادقت سوراخ بزنید وفاصله ی بین سوراخ هارا حفظ کنید تابرای دوختن ان مشکلی نداشته باشید.

 

ممنون از همراهی شما       موفق باشید.

روز یکشنبه زنگ آخر مهارت چرم

روزیکشنبه زنگ اخرمهارت چرم داشتیم.استادچرم وسایل رابه بچه هاداد. استادبه هرکس نیم مترچرم داد   یک تخته ی مخصوص چرم دوزی   قیچی و….

بعدازاین که استادوسایل رادادبه ما گفتندکه روی چرممان اسم خدمان رابنویسیم.بعدشروع به درست کردن چیزی که دوست داریمش شدیم.مثلابعضی ها جاکارتی درستکردند یابعضی ها سرکلیدی درست کردند.