مهارت, هفتم مسوولیت

روز یکشنبه زنگ آخر مهارت چرم

روزیکشنبه زنگ اخرمهارت چرم داشتیم.استادچرم وسایل رابه بچه هاداد. استادبه هرکس نیم مترچرم داد   یک تخته ی مخصوص چرم دوزی   قیچی و….

بعدازاین که استادوسایل رادادبه ما گفتندکه روی چرممان اسم خدمان رابنویسیم.بعدشروع به درست کردن چیزی که دوست داریمش شدیم.مثلابعضی ها جاکارتی درستکردند یابعضی ها سرکلیدی درست کردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید