زندگی, هفتم مسوولیت

(امتحان زندگی)

سلام

امروز امتحان زندگی‌ (تفکر) داشتیم

امتحان شامل دو بخش می شد

  1. امتحان کتبی

2.فعالیت های گروهی


اول ما امتحان کتبی را دادیم و بعد چند دقیقه ای استراحت کردیم

و بعد رفتیم سراغ فعالیت گروهی.

در سالن پایین گروهی نشستیم و آقای دوستی درباره امتحان گروهی توضیح هایی دادند. گفتند: ما نقش هایی به هر گروه می‌دهیم که باید اعضای گروه هر نفر یک نقش را انتخاب کند.  نقش ها مثل:فرمانده ،،مبادله گر.،،سخنگو و…که هر کدام از این نقش ها مسولیتی هم دارد.

وبعد گفتند:ما به هر گروهی سکه می دهیم که باید با استفاده از این سکه ها کار هایی انجام دهد. و بعد آقای دوستی نام قلمرو ها را روی تابلو نوشت و به مزایده گذاشت.


بعد گروه ها رفتند به قلمرو های خود و آقای دوستی برگه هایی به ما دادند که باید هر گروه داستان برگه را می خواند و رمز های نهفته پیدا می کرد و بعد برگه ای را که در مدرسه جای گذاری شده بود پیدا می کردیم،، وبعد گروه ها کم کم برگه ها را پیدا کردند. وقتی برگه ی دوم را پیدا کردیم کار هایی به ما گفته بود که باید انجام دهید  مثل.تزیین کردن کلاس.و… که ما باید با استفاده از سکه هایی که داشتم وسایل لازم را می‌گرفتیم.و شروع به کار می کردیم .


بعد از این که کار ما تمام شد آقای دوستی آمدند که قلمرو ها و وسایلی را که  گرفته بودیم را از گروه ها بخرند .

(خدا نگهدار )