زندگی, هفتم مسوولیت

به نام خدا

 

امروز در امتحان زندگی دو بخش داشتیم، بخش اول یک برگه بود که باید به چهار سؤال آن پاسخ می دادیم و بخش دوم که شبیه به یک بازی بود.                  یک کار گروهی که تقریبا تا ساعت ۱۲ طول کشید.                                              در این امتحان به ما ۱۵۰ سکه به علاوه چند سکه دیگر که از امتیازات کار هایمان در طول ترم بود دادند و ما باید طبق موقعیت های مکانی که در یک داستان نوشته شده بود برگه هایی پیدا میکردیم و به آقای دوستی می دادیم ایشان هم ادامه داستان و سوالات و کار هایی که باید می کردیم را به ما می دادند.             هر گروه باید بین اعضای خود این نقش ها را تقسیم می کرد

فرمانده: مسئول مدیریت و تصمیم گیری های گروه

حسابدار: مسئول حساب کتاب و مدیریت سکه های گروه

سخنگو:مسئول سوال پرسیدن از معلم یا گفتن موقعیت مکانی

مذاکره کننده : مسئول تهیه وسایل مورد نیاز گروه و خرید و فروش

کاتب: مسئول نوشتن اتفاقات و عملکرد های گروه

در آخر هم هرگروه برگه های جواب را به همراه تزئینات به آقای دوستی می داد.

و طبق آن نمره دریافت می‌کرد.