زندگی, هفتم مسوولیت

امتحان زندگی ترم اول

ما که نمی‌دانستیم امتحان زندگی چجوری است با استرس به مدرسه رفتیم اولین امتحان کتبی بود و می توانستی دفتر زندگی را باز کنی، امتحان تمام شد و بعد از استراحت  اندکی امتحان دوم شروع شد آقای دوستی چگونگی برگزاری و کار هایی را که باید می کردیم را گفتند (امتحان نوشتنی نبود و کار عملی به حساب می آمد) اول هر گروه با سکه های که داشت مکانی را برای خود خرید و در آنجا مستقر شد . بعد سخنگوی هر گروه  برگه اول را گرفت آن را خواندیم و به دنبال برگه ی پنهان شدیم آن را پیدا کردیم و برگه دوم را گرفتیم در آخر برگه دوم کارهایی گفته بود و باید آنها را انجام می‌دادیم، آنها را انجام دادیم و بعد قلمرو خودمان را تمیز کردیم و امتحان به خوبی تمام شد … دوستدار شما محمد صادق اله یاری