فارسی, هفتم هدف

چهار شنبه ۲۹ آذر زرنگ اول ادبیات هدف حسین جان نثاری

اول کلاس استاد گفتند دفتر و کتاب را روی میز بگذارید بعد درمورد نکته هایی گفتند در امتهان دی از امتهان های قبل سوال می اید و خوارزمی تا فردا وقت دارید هفته ی بعد روخوانی املا پرسیده میشود استاد گفتند معلوم نیست چهار شنبه یا سه شنبه ولی باید امادگی برای سه شنبه داشته باشید روخوانی از صفحات ۳۰ ۳۹ ۴۰ ۵۰ ۶۴ و املا از ۳۰ تا ۶۴ برای تمرین املا اولروخوانی را تمرین کنید چون روخوانی جزو حافضه ی تصویری دراملا است و برای شب امتهان نگذارید باید با فاصله ی دو با دو بار بخوانید ۲ روز نزدیک هم و بعد روز اخر املا کار کنید و معنی کلمات هم بخوانید و گفتند دفتر و کتاب را روی میز بگذارید بعد چون جلسهی قبل انلاین بود از بچه ها مشکلاتشان را پرسیدند و حل کردند و گفتند ندا ای یا ایها و آ چسبیده به اخر کلمه مثل سعدیا و خدایا