چهار شنبه ۱ آذر هفتم هدف فارسی

استاد اول کلاس تکلیف ها را دیدند و بعد از آن ۲ نکته گفتند یکی اینکه تکلیف هارا وقت خودش انجام دهید دیگر وقت جبران ندارد و یکی دیگر اگر تعداد تکلیف های ناقص زیاد باشد باید از کلاس بیرون بروند و منفی هم میخورند و کتاب یکی از بچه ها گم شده اگر کتاب تا پایان امروز پیدا نشود از نمره ترم همه ی بچه ها۱ نمره کم میشود هم از کلاس هدف و هم مسولیت وبعد گفتند بخش جزوه رابیاورید و در بخش جزوه گفتند عنوان را نقش یابی بنویسید و توضیح ان عبارت ان از هر کلمه در جمله یک نقش دستوری دارد بخشی از دانش دستوری کلمه ها است ودرمورد فعل گفتند مهم ترین بخش جمله است که پیام و مفهوم را کامل و تعین تکلیف می کند فعل معمولان از انجام کار یا وجود کاری خبر میدهند ودر ادامه انها تعین کلمه هارا گفتند بعد از ان یک نرمش دادند و یک املا گرفتن

یکشنبه ۱۴ابان زبان انگلیسی مهری

اقای مهری گفتند کلمه boy برای کم سن تر ها استفاده میشود و نمی توانیم از این کلمه برای مرد و بزرگسال ها استفاده کرد و در امتهان درست و نادرست می اید و در هر جمله کلمه ی اول باید با حروف بزرگ نوشته شود و صفهی ۴۸ و ۴۹ از نظر املایی مهم و در امتهان می اید و صفه ی ۱۴ را با بچه ها کار کردند و از بچه ها پرسیدند و نفر بعد مشخص می کرد که استاد از کی بپرسد استاد گفتند باید بلد باشد اسم و فامیل خود را به انگلیسی بنویسدو باید بین کلمه های خانم مجرد و متحل فرق دارد و صفهی ۱۱ کتاب سوالات اخر مهم است و اخر کلاس بچه ها برای ری گیری به بیرون از کلاس رفتند

یکشنبه ۷ آبان درس عربی گروه B

اقای ناصری گفتند کی می خواهد پله اضافه بگیرد استاد اتظار داشتند چند نفر دست بگیرند اما بیشتر کلاس دستشان را با لا بردند پس استاد گفتند هر کس دوست دارد پله ی اضافی بگیرد از صفه ی ۱ تا ۱۵ کتاب عربی ۱۰ سوال در بیارد برای اینکه سوال ها سخت نباشد گفتند ۴ گزینه ای باشد و هر ۳ سوال ۵۰ پله ۶سوال ۱۰۰ پله ۱۰ سوال ۱۵۰ پله است نوشتن سوال خیلی طول کشید پس استاد زود تر برگه ها را از بچه ها گرفتند و به صورت تصادفی بین بچه ها پخش کردند اما چند نفر از بچه ها نتوانسته بودند ۱۰ سوال را در بیارند پس بعضی از بچه ها پله را نگرفتند در زمانی که باقی مانده بود بچه ها سوال هارا جواب دادند اماوقت چک کردن نشد پس بچه ها سوال هارا به طراحش دادن و استاد گفتند جلسه بعد سوال هارا چک کرده باشند

یکشنبه زنگ سوم ۳۰ مهر

استاد گفتند یکشنبه ها برای حل تمرین و سوال و نشان دادن پله ها است. گفتند هر تکلیفی که است تا جمعه ساعت ۱۰ شب وقت دارید و بعد درباره ی زود خوابیدن گفتنند و درباره فواید ان گفتند و صفه های ۱۴ و ۱۵ را پرسیدند و گفتند اگر می خواهید پله ی جزوه را بگیرید پس باید تمرین کتاب را در دفتر بنویسید

یکشنبه زنگ سوم کلاس زبان گروه ‌A

بچه ها در کلاس سر و صدا میکردنند و استاد کمی صبر کردنند تا بچه ها ساکت شوند و برای حاضر غایب گفتند present استفاده کنید تکلیف هارا چک کردند و گفتند

Repeat afternoon و در صفه ی ۴ رنگ ها را تکرار کردند واستاد رنگ هارا از بچه ها پرسیدند و وسایلی هم که در صفه ی ۵ بود را هم همین طور و. ومداد pencil و به صندلی chair وبه دفتر not ebook و به پاک کن eraser وبه خودکار pen وبه تابلو board وبه بچه ها گفتند بچه ها گفتند از هم بپرسید و برای اینکه بگویید
چند وسیله ی دور چیست باید بگویید those are و اسم وسیله را بگویید وتلفن به انگلیس cellnhon میشود و اگر کسی برای تنبیه جلوی در باایستد و اگر بعد از نشستن این کار را دوباره کرد به دفتر میرود اول شخص کسی است که حرف میزند دوم شخص مخاطب و سوم شخص کسی است که نه حرف میزند و نه گوش میدهد

یکشنبه زنگ سوم ۱۶مهر

اقای ناصری گفتند برای امتیاز گیری که حدود ۲۵۰ پله است در برنامه
ایتس ماین نقشه ی ذهنی درس ۱ و توصیف ان به شرح زیر بنویسید موضوع اصلی در وسط و در ادامه ی ان موضو عات فرعی و کلید واژه و کلمات مهم درس اسم زمان مکان و شخص استفاده نکنیم مگر اینکه متن در بارهی شخصیت یا مکان خاصی باشد به طور مثال علی با پدرش در یک روز بارانی وظهر ازمدرسه برگشتند به جای ان بنویسیم امدن علی و برای توصیف درس ۱ از کشین خانه ها که مهم ترین مرحله استانواع شاخه ها مراحل ترسیم شکل استفاده از علامت و شکلک جایگذاری کلید واژهاطلاعات مفصل واز کلمات اصلی بیاییم به کلمات فرعی و برای درست کردن شاخه های زیر هم از زیر هم از گزینه اینتر استفاده کنیم و ودر اپیکیشن بله بفرستد