زبان انگلیسی, هشتم تلاش

زبان 8/24

سلوووم

خب همون‌طور که میدونید شنبه زنگ آخر که 55 دقیقه بود شروع شد آقای رضویان در یک مدرسه دیگه بودند و بر سر کلاس ما نیومدند و قرار شد که تو سالن پایین با کلاس آقای فهامی عربی. کار کنیم آقای فعامی کتاب را حل کردند و سوال های آزمون جامع را هم که خیلی بد بود را حل کردند

ممنون خداپظ