دروس, فارسی, هفتم هدف

چهار شنبه ۲۲ آذر زنگ اول فارسی

قرار بود امروز یک امتهان جامع داشته باشیم برای همین استاد جلسه قبل نمونه سوال برای تمرین به عنوان تکلیف به ما داده بودند وگفتند در دفتر بنویسید ویا بهتر است پیرینت بگیرید واگر پیرینت میگیرید باید در دفتر بچسبانید که گم نشود چون کلاس انلاین بود استاد نمی توانستند تکلیف ها را چک کنند پس تکلیف راتا ساعت 4:30تمدید کردند بعد از ان استا در کلاس صفحه ۵۸ یعنی درس هفت علم زندگانی بیت های ان را معنی میکردند و از بچه ها میخواستند اول جمله ها را مشخص کنند بعد جمله را مرتب کنند بعد فعل را مشخص کنند و بعد نخشی که از همه اسان تر است را مشخص کنند و ان نخش متمم اس چون با حرف های اضافه به راحتی میتوان ان ها را پیدا کرد و این درس در باره بچه کبوتری بود که پرواز کردن را خیلی دوس داشت وبعد مادرش به او میگوید پرواز واسه ی تو زود است ودر اخر هم مادر از تجربه هایش برای کبوتر میگوید