اجتماعی, دروس, هفتم هدف

شنبه زنگ مطالعات 17/9/1402

به نام خدا
آقای دوستی اول کمی صحبت کردن که در مورد این که مه باید تا کجا درس بخوانیم و استاد گفتند که شما بخش بندی تان تا درس 8 است ولی ما تا درس 6 ررا امروز درس می دهیم و بچه ها تعجب کردن استاد گفت اگر وقت بشود از درس 7 و8 را توضیح دهیم ویکی گفت اگر وقت نشود استاد گفت خودتان بخوانید و اگر کسی توانست آن سوال را جواب دهد که نمره آن بهش میدم ولی اگر نتوانست آن موقه باید فکری کنم و یا شاید بارم یا درصد را پخش کنم
بعد شروع کردیم به طرح سوال وخواندن درس