زندگی, هشتم کوشش

کلاس زندگی یکشنبه ۲۸ آبان

سلام امروز ۲۸ آبان

آقای فیروزنیا بعد از ورود به کلاس گفتند که باید یک ویژگی خوب برای هر یک از افراد کلاس بنویسیم.

که واقعا کار بسیار سختی بود.

زمانی از کلاس از پرسیدن اسم یکدیگر در بین بچه ها گذشت…

سپس به سراغ فیلم پاندای کنگ فوکار رفتیم و قرار شد ویژگی های خوب و بد شخصیت ها را بنویسیم.

شخصیت ها ویژگی های منفی داشتند که باعث می‌شد تا از ویژگی مثبت به بهترین نحو استفاده نکنند.

تا پایان کلاس وقت شد تا سه شخصیت را بنویسیم…

و قرار شد که برای جلسه بعد برای هر بچه های کلاس یک ویژگی مثبت بنویسیم.