تجربی, هشتم کوشش

1402/8/22

امروز کلاس مثل همیشه نبود وکلاس را  به صورت آنلاین شروع کردیم.
بچه ها در کلاس مجازی هم دست از پاچه خواری بر نداشته بودند و 10 دقیقه کلاس سر پاچه خواری رفت.آقای معتمدی طوفانی کلاس را شروع کردند و با گفتن این که برگه های امتحاناتتان را امروز صحیح میکنم مارا تحدید کردند.
استاد از صفحه 15 کتاب شروع کردند به درس دادن.ولی بعضی از این باچه خواران که عبارت اند از آقای رشمانی_علویسیرت و…. نمیگزارند که کلاس به صورت جدی جلو برود!!!!!
اما آقای معتمدی آنهارا به قول خودشان خ.ه کردن و به درس ادامه دادند.استاد معتمدی تا نصف صفحه 16 درس دادند و کلاس را تمام کردند.
                                                                این بود داستان امروز

                                                                                                                                  پایان