قرآن, هشتم کوشش

بسم الله الرحمن الرحیم

با حضور آقای پورواسعی شروع به حضور و غیاب و دیدن تکلیف ارسالی در هم کلاسی کردند و هر کس که ارسال نکرده بود از جمله خودم به تور گردشگری با دفتر مدیر با لیدری آقای رفائی به خوشی و خرمی رفتیم.

سپس رفتند سراغ صفحاتی که باید می نوشتیم و هر گروه انها را حل کرد و به گروه خودمون(گروه پنج) نرسیده زنگ خورد.تکالیف

1. امتحان از ابتدای کتاب تا انتهای صفحه 38 از کلمات و تمرینات و امتحان شفاهی از صفحه های قرآنی کتاب.

2. حل تمرین صفحه های 39 ، 41 و 42 و ارسال در سامانه همکلاسی.