عربی

عربی کلاس هشتم 1402/8/20

در ابتدای کلاس عربی تکالیف توسط آقای فهامی  برسی شد و سپس نمره ریزان داشتیم در مرحله بعد سه تمرین روی تابلو نوشته شد و بچه ها به آن جواب دادند و در آخر جزوه گفته شد و کلاس به پایان رسید.

تکلیف

کاربرگ داخل همکلاسی