عربی کلاس هشتم 1402/8/20

در ابتدای کلاس عربی تکالیف توسط آقای فهامی  برسی شد و سپس نمره ریزان داشتیم در مرحله بعد سه تمرین روی تابلو نوشته شد و بچه ها به آن جواب دادند و در آخر جزوه گفته شد و کلاس به پایان رسید.

تکلیف

کاربرگ داخل همکلاسی

درس عربی

درکلاس عربی آقای فهامی اول آزمونک گرفتند بعد برگه هایی از ترجمه درس دوم دادند و گفتند بعضی از معنی کلمات نوشته نشده است که برایش جای خالی گذاشته شده آنها را پر کنید و برای جلسه آینده گفتند کل تمرین های درس دوم را حل کنید.