دروس, مهارت, هفتم هدف

مهارت چرم

زنگ مهارت بود. معلم اول به ما دوخت ضبدری یادداد. سپس به ما وسایل راداد . بعد بعضی هاکه کارجلسه ی قبل را که جا کارتی بود را هنوز تمام نکرده بودند همان را ادامه دادند ودرست کردند. انهایی که کار جلسه ی قبل راتمام کردند بعضی ها سرکلیدی درست کردند.

معلم به ماگفتند اول الگورا روی مقوا بکشید و بعد ان را ببرید واین الگو را روی چرم بادقت بکشید وسپس ان راببرید.

بعد از اینکه الگورا بریدید دورش را سورا خ بزنید چون می خوا هیم الگو هارا به هم بدوزیم .

استادگفت بادقت سوراخ بزنید وفاصله ی بین سوراخ هارا حفظ کنید تابرای دوختن ان مشکلی نداشته باشید.

 

ممنون از همراهی شما       موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید