فیزیک, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ چهارم فیزیک

 اقای صیاد زاده واردکلاس شدند و گفتند که مشق های هفته ی قبل را بیاورید.مشق های هفته ی قبل نوشتن چند سوال در دفتر خود بود که باید آن ها را از روی کتاب کار می نوشتیم.بعد از این که اقای صیاد زاده مشق هایمان را دیدند یک روشی به ما یاد دادند که با شکل یک مثلث انجام می شدو بعد از آن چند نفر را صدا زدند و گفتن مسئله هایی را که من مسال می زنم را با همین روشی که من گفتم حل کنید.تعداد سوالات نه تا بود وقتی که تمام سوالات را حل کردیم گفتند سه سوالی که من میگویم را داخل دفترهایتان بنویسید تا من بیایم و ان ها را ببینم. سه سوالی را که آقای صیاد زاده طرح کردند را سه تا از بچه ها آمدند و آن ها با روشی که آقای صیاد زاده گفتند حل کردند. بعد از آن آقای صیاد زاده یک روش مختصر را به ما یاد دادند و در مجموع 4 نکته برای روش حل مسئله را گفتند و بعد از آن هم زنگ خورد و بچه ها با خوشحالی به بیرون از کلاس رفتند.

 

خدانگهدار

دیدگاهتان را بنویسید