زنگ اول ورزش1402/9/2

بچه ها آن روز در اتوبوس بدون سر و صدا نشستند تا به مقصد رسیدیم وقتی به مقصد رسیدیم بچه ها با شادی به سمت ورزشگاه دویدند.آقای ملکی گفتند گرم کردن را شروع کنید تا بازی کنیم اما بعضی از بچه ها درست نمیدویدند ولی بعضی دیکر هم نرم و خوب می دویدند وبه خود اسیب نمی رساندند.بعد از نرمش های آقای الله یاری  تیم کشی شروع شد.در آن روز آقای الله یاری با زدن سه گل موفقشد تیم خود را نجات دهد و تیم آقای اعظمی موفق شدند با پنج برد بهترین تیم شوند.ولی کسانی که از نظر من بهترین ها بودند آقای زرگریان با دروازه بانی خوبشان آقای الله یاری با زدن سه گل و آقای شیران با دفاع خوبشان و گرفتن سه توپ از الله یاری هستند که براینازد های این روز انتخاب شدند.آقای ملکی آن روز از همه ی بچه ها یک تست گرفتند که نمره ها را وارد کنند.بعد از آن هم بچه ها سوار اتوبوس شدند و به مدرسه رفتیم

چهارشنبه زنگ فیزیک1402/8/13

اقای صیاد زاده وارد کلاس شدند و گفتند تکالیف هفته ی قبل را بیاورید تا ببینم.بعد از اینکه معلم تکالیف را دیدند گفتند میخواهیم امروز سولاتی را که نوشتید با هم حل کنیم.بعد از ان اقای صیادزاده چند نفر از بچه ها را صدا زد و گفت بیاید چند یک از این سوال ها را بنویسد تا با هم ان ها را برسی کنیم.چند نفر از سوالات را با هم حل کردیم و بعد از این که سولات را حل کردیم آقای صیاد زاده گفتند کتابهای خود را در آورید و صفحه…..را باز کنید.وقتی همه کتاب هایشان را درآوردند اقای صیاد زاده توضیحاتی که مربوط به ان صفحه میشد را دادند و بعد ازمایش کوچکی را در کلاس انجام دادندو نتیجه ی آن را توضیح دادند و زنگ خورد و بچه ها به بیرون از کلاس رفتند

 

خدانگهدار

شنبه زنگ آخر فیزیک 1402/8/6

آقای صیاد زاده وارد کلاس شدند و گفتندتکالیفی را که در همکلاسی گذاشته بودم تا در دفتر خود بنویسید را روی میز بگزارید.تکالیف هفته یا قبل نوشتن چند سوال دردفتر بود و جواب دادن به آنها.بعد از این که آقای صیاد زاده تکالیف را دیدند گفتند حالا ما می خواهیم که این سولات را با هم دیگر حل کنیم.بعضی از بچه ها به پایه تخته رفتند و سولات را روی تابلو نوشتند و حل کردند.بعد از آن مرور کوچکی بر درس های قبلی کردیم و آقای صیاد زاده گفتند بچه ها حالا می خواهیم با یک سایت کاربردی آشنا شویم.آقای صیاد زاده گفتند که این سایت برای مباحصی مثل وزن و جرم و… است که برای درس ما مناسب است.بعد از این که آقای صیاد زاده کار با این سایت را به یاد دادند گفتند حالا که چگونگی کار با دستگاه را متوجه شدید از شما می خواهم که از این سایت و از این بخش پنج مسئله طرح کنید و به همراه مسئله هایی که من می گویم در دفتر بنویسید و هفته ی بعد به همراه داشته باشید.زنگ به صدا در آمد و ما از کلاس خارج شدیم.

خدانگهدار

شنبه زنگ چهارم فیزیک

 اقای صیاد زاده واردکلاس شدند و گفتند که مشق های هفته ی قبل را بیاورید.مشق های هفته ی قبل نوشتن چند سوال در دفتر خود بود که باید آن ها را از روی کتاب کار می نوشتیم.بعد از این که اقای صیاد زاده مشق هایمان را دیدند یک روشی به ما یاد دادند که با شکل یک مثلث انجام می شدو بعد از آن چند نفر را صدا زدند و گفتن مسئله هایی را که من مسال می زنم را با همین روشی که من گفتم حل کنید.تعداد سوالات نه تا بود وقتی که تمام سوالات را حل کردیم گفتند سه سوالی که من میگویم را داخل دفترهایتان بنویسید تا من بیایم و ان ها را ببینم. سه سوالی را که آقای صیاد زاده طرح کردند را سه تا از بچه ها آمدند و آن ها با روشی که آقای صیاد زاده گفتند حل کردند. بعد از آن آقای صیاد زاده یک روش مختصر را به ما یاد دادند و در مجموع 4 نکته برای روش حل مسئله را گفتند و بعد از آن هم زنگ خورد و بچه ها با خوشحالی به بیرون از کلاس رفتند.

 

خدانگهدار

شنبه زنگ فیزیک 1402/7/22

زنگ خوردما وارد کلاس شدیم وقتی وارد شدیم آقای صیاد زاده تکالیف هفته ی قبل که گفته بودند را چک کردند تکالیف ما رسم یک جدول در دفتر برای اندازگیری کمیت های یک شغل و وارد کردن اندازه گیری های هفته ی قبل که با وسایل مختلفی این کار را انجام دادیم را در دفتر خود وارد کنیم وشرح هر اندازه گیری را بنویسیم بعد از اینکه آقای صیاد زاده تکالیف همه ی بچه ها را دید و مثبت های آن ها را گذاشت در مورد اینکه فرق جرم با وزن چیست و توضیح دادند که جرم مقدار ماده ی تشکیل دهنده و وزن نیرویی که از سمت زمین به جسم واردمی شود است یا اینکه ابزار اندازه گیری های آنها چیست یا هر کدام را با چه وسیله ای اندازه میگیرند.گفتند که جرم بدون جهت است و وزن کمیت جهت دار است.ما در این زنگ فصل دو را تا حدی  کامل خواندیم و متن ها و کلید واژه ها را زیرشان خط بکشیم. بعد زنگ خورد و ما به زنگ استراحت رفتیم.

خدانگهدار

شنبه زنگ فیزیک 1402/7/13

زنگ خورد و ما وارد کلاس شدیم آقای صیاد زاده گفت که چه کسانی اختراعی را که گفتیم درست کردن؟بچه ها دست گرفتند و آقای صیاد زاده اعظمی را صدا کرد اعظمی آمد و روبه بچه ها کرد و او چون اختراع پیچیده ای داشت متنی را که نوشته بود خواند.

بعد آقای صیاد زاده یک نفر دیگر را هم صدا کرد او هم چون اختراع پیچیده ای داشت متنی که از قبل نوشته بود را خواند.

بچه ها متن هایشان را خواندن و آقای صیاد زاده نمره های آن بچه هایی را که متن خود و اختراعات خود را نشان داده بودند را داد و گفت بقیه اختراعات شما برای جلسه بعد.

بعد آقای صیاد زاده گفت بچه ها با کیف هایتان بیاید تا به سالن پایین برویم.آقای صیاد زاده وسایلی مثل ترازو-بشر و وسیله ای برای اندازه گیری وسایل سنگین را به ما داد و همین طور شکل نامنظمی که روی کاغذ کشیده بودند را به ما دادند تا مساحت ان را به تقریب به دست آوریم و یاد داشت کنیم.

و بعد از آن زنگ آخر خورد و ما به خانه رفتیم

 

محمد جواد کریمی