فناوری, هفتم مسوولیت

دوشنبه زنگ کار فناوری

استاد گفت کسانی که درس 3و4 تایپو را فرستادند بیایند کلماتی  مثل تن ببین نبینی که با ب ت ی ن درست می شوند را بنویسند و بعد از آن ما رفتیم سر مبحثی جدید که چیزی نبود جز کتاب زندگی ایشان گفتند در دو طرف دفتر خود جدولی بکشید که طریقه آنرا در گروه بله گذاشتند و گفتند من شاید هر روز دفتر زندگی را نگاه کنم و باید همیشه دنبال تان باشد هر کس دنبالش باشد مثبت میگیرد و بعد از آن چند خط از کتاب را مرور کردند و زنگ خورد

دیدگاهتان را بنویسید