هفتم هدف, ورزش

پنجشبه زنگ اول ورزش 1402/7/19

اول سورا اتوبوس شدیم وهرکسی کنار کسی نشت وآقای رفیعیای کنار من نشست وبچه های برای بدست آوردن وچاپلوسی شعر های جدیدی می سرودن
ولی موفق نشدن وما به مخصد رسیدیم هدفی ها ومسعولیت ها از هم جدا شدن وبرای ما آقای رفیعیای حضور وغیاب کردن و از بعضی ها میانگین bmiرا در خاست کردن
بعد دویدیم وگرم کردین و کشیشی کار کردیم بعد آقایا کفعمی محسنی پناهنده ومعصومینای یارکشی کردن(معصومینا آقای رفیعیای را کشید)
بعد بازی کردیم مهم ترن اتفاف گل بهخودی باسر احمدی (البته نمی توان آن گل بخودی عالی را نادیده گرفت که استاد یه پا دوپا کردن وبازبه کات دار بهترین گل به خودی را زدن)
بازی کردیم تیم آقای محسنی بانیم آقای رفیعیای مساوی شد ولی آقای رفیعیای نتوانستد گل بزنن
وبعد سوار اتوبوس شدیم وبچه ها دوباره شروع کردن به شعر خوانی وچاپ لوسی و بحث کردن در مورد فوتبال وگل های زدن وخورده.

دیدگاهتان را بنویسید