فیزیک, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ فیزیک 1402/7/22

زنگ خوردما وارد کلاس شدیم وقتی وارد شدیم آقای صیاد زاده تکالیف هفته ی قبل که گفته بودند را چک کردند تکالیف ما رسم یک جدول در دفتر برای اندازگیری کمیت های یک شغل و وارد کردن اندازه گیری های هفته ی قبل که با وسایل مختلفی این کار را انجام دادیم را در دفتر خود وارد کنیم وشرح هر اندازه گیری را بنویسیم بعد از اینکه آقای صیاد زاده تکالیف همه ی بچه ها را دید و مثبت های آن ها را گذاشت در مورد اینکه فرق جرم با وزن چیست و توضیح دادند که جرم مقدار ماده ی تشکیل دهنده و وزن نیرویی که از سمت زمین به جسم واردمی شود است یا اینکه ابزار اندازه گیری های آنها چیست یا هر کدام را با چه وسیله ای اندازه میگیرند.گفتند که جرم بدون جهت است و وزن کمیت جهت دار است.ما در این زنگ فصل دو را تا حدی  کامل خواندیم و متن ها و کلید واژه ها را زیرشان خط بکشیم. بعد زنگ خورد و ما به زنگ استراحت رفتیم.

خدانگهدار

دیدگاهتان را بنویسید