زندگی, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ سوم 22/7/02

شنبه یک دوست جدید به ما اضافه شده بود وکلاسمان 24نفره شد.جدول امتیاز دهی را نشانمان دادند و پیشرفت و پسرفت هایی را در ان میدیدیم.سپس هر گروهی یک نماینده انتخاب کرد تا کارهایی را که برای کلاس انجام داده بودند را شرح دهند.بعد وارد سایت مستند سازی شدیم و مستند های بچه هارا نقد و بررسی کردیم و هر کس نظری برای بهتر شدن متن داد.بعد از ان اقای اخوان گفتند در دفتر زندگی جدولی برای  خود رسم کنید و هر صفحه را به شش قسمت تقسیم کنید و بالای جدول مسئولیت ها و کلیدواژه ها را بنویسید و در سمت راست جدول روز های هفته را و پایین جدول را برای نظرات معلمان خالی بگذارید. در قسمت مسئولیت ها کارهایی که باید انجام دهید را بنویسید و در قسمت  کلید واژه ها حرف های مهم را که مربوط به هر درس هست را یاد داشت کنید تا یک جدول منظم برای کار های خود داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید