پیامهای آسمانی, هفتم هدف

زنگ دوم پیام های آسمانی کلاس هدف

به نام خدا

آقای ناصری وارد کلاس شدند و میخواستند درس را شروع کنند که یک سری از بچه ها رفتن پیش آقای ناصری و شروع کردن به سوال پرسیدن حدود پنج دقیقه تا ده دقیقه از کلاس به همین روش پیش رفت و بعد از آن آقای ناصری با صدایی رسا درس را شروع کردند و اول رفتند و راجب به پیامی که در گروه داده بودند گفتند که فعالیت درسی و خودت را امتحان کن در پیام ها و در عربی تمارین نوشتن آن در درفتر از صفر پله تا هزار پله می رسد و بعد از  گفتن که هرگز تمارین و خودت را امتحان کن و فعالیت کلاسی را در ایکس مایند ننویسید و بعد از آن شروع به پاسخ دادن سوال ها کردند و باز تمام وقتمان با این سوال داشت تمام می شد که آقای ناصری برای اینکه کسی دیگر سوال نپرسند گفتند که می خواهند پله های هر فرد را نشان دهند  ولی بدون فایده بود و بچه ها همچنان سوال داشتند تا اینکه زنگ خورد و کلاس به اتمام رسید

دیدگاهتان را بنویسید