زبان انگلیسی, هفتم هدف

یکشنبه زنگ سوم کلاس زبان گروه ‌A

بچه ها در کلاس سر و صدا میکردنند و استاد کمی صبر کردنند تا بچه ها ساکت شوند و برای حاضر غایب گفتند present استفاده کنید تکلیف هارا چک کردند و گفتند

Repeat afternoon و در صفه ی ۴ رنگ ها را تکرار کردند واستاد رنگ هارا از بچه ها پرسیدند و وسایلی هم که در صفه ی ۵ بود را هم همین طور و. ومداد pencil و به صندلی chair وبه دفتر not ebook و به پاک کن eraser وبه خودکار pen وبه تابلو board وبه بچه ها گفتند بچه ها گفتند از هم بپرسید و برای اینکه بگویید
چند وسیله ی دور چیست باید بگویید those are و اسم وسیله را بگویید وتلفن به انگلیس cellnhon میشود و اگر کسی برای تنبیه جلوی در باایستد و اگر بعد از نشستن این کار را دوباره کرد به دفتر میرود اول شخص کسی است که حرف میزند دوم شخص مخاطب و سوم شخص کسی است که نه حرف میزند و نه گوش میدهد

دیدگاهتان را بنویسید