تاریخ, هفتم هدف

چهارشنبه زنگ سوم تاریخ

به نام خدا

زنگ سوم چهارشنبه تاریخ

آقای مدنی دراین زنگ درباره جلسه ی قبل را یادآوری کردند بعد مثال فلسطین و اسرائیل را زدند که افراد از زاویه های مختلف میتوانند نگاه کنند مثلا اگر از طرف اسرائیل نگاه کند مثلا اسرائیلی ها میگویند این مکان محل سکونت مادر گذشته بوده و عصای حضرت موسی در بیت المقدس در زیر آن وجود دارد و فلسطین میگوید آنها به سرزمین مادری ما حمله کردن و باعث اذیت و آزار ما میشوند.

آقای مدنی یک فیلم گذاشتند که درباره ی فلسطین و اسرائیل بود که ادامه آن رادرجلسه ی بعد پخش میکنند.وقتی فیلم را گذاشتند تکالیف جلسه ی قبل چک کردن وبه گروه ۱ تکلیف  دادند که درباره ی این موضوع تحقیق کنید

دیدگاهتان را بنویسید