نگارش, هفتم مسوولیت

زنگ فارسی.هفتم مسئولیت.چهارشنبه

(سلام)

آقای مجیدی وارد کلاس شدند . بعد از سلام و احوالپرسی ایشان گفتند:دفتر های فارسی را روی میز بگذارید تا تکالیفی که بعضی ننوشته اند را ببینم . بعد از دیدن تکالیف گفتند:دفترچه امتحان آغازین را در بیاورید تا سوالات فارسی اش را چک کنیم . بچه ها یکی یکی جواب سوالات را میدادند و آقای مجیدی هم توضیح کوچکی برای هر سوال میدادند. گاهی وقت ها آقا با ما شوخی میکردند و گاهی وقت ها بچه ها با آقا ی مجیدی شوخی میکردند و کلاس خیلی باحال شده بود . بعداز انجام دادن سوال ها آقای مجیدی گفتند:کتاب های فارسی تان را بگذارید روی میز تا تکلیفی که گفته بودم که جملات و آرایه ها ، مرتب سازی و معنی های درس اول را انجام دهید را ازتان بپرسم . آقای شیران و آقای صادقی دو بیت اول شعر درس اول را خواندند و بعد زنگ خانه به صدا در آمد و آقاگفتند :فردا هم احتمالا به جای نگارش فارسی دارید پس برای فردا هم آماده باشید و به بچه ها خسته نباشید گفتند و بچه ها هم به آقا خسته نباشید گفتند و کلاس فارسی تمام شد .

(خدا حافظ)

دیدگاهتان را بنویسید