فیزیک, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ فیزیک 1402/7/13

زنگ خورد و ما وارد کلاس شدیم آقای صیاد زاده گفت که چه کسانی اختراعی را که گفتیم درست کردن؟بچه ها دست گرفتند و آقای صیاد زاده اعظمی را صدا کرد اعظمی آمد و روبه بچه ها کرد و او چون اختراع پیچیده ای داشت متنی را که نوشته بود خواند.

بعد آقای صیاد زاده یک نفر دیگر را هم صدا کرد او هم چون اختراع پیچیده ای داشت متنی که از قبل نوشته بود را خواند.

بچه ها متن هایشان را خواندن و آقای صیاد زاده نمره های آن بچه هایی را که متن خود و اختراعات خود را نشان داده بودند را داد و گفت بقیه اختراعات شما برای جلسه بعد.

بعد آقای صیاد زاده گفت بچه ها با کیف هایتان بیاید تا به سالن پایین برویم.آقای صیاد زاده وسایلی مثل ترازو-بشر و وسیله ای برای اندازه گیری وسایل سنگین را به ما داد و همین طور شکل نامنظمی که روی کاغذ کشیده بودند را به ما دادند تا مساحت ان را به تقریب به دست آوریم و یاد داشت کنیم.

و بعد از آن زنگ آخر خورد و ما به خانه رفتیم

 

محمد جواد کریمی

دیدگاهتان را بنویسید