عربی, هفتم هدف

یکشنبه زنگ سوم ۱۶مهر

اقای ناصری گفتند برای امتیاز گیری که حدود ۲۵۰ پله است در برنامه
ایتس ماین نقشه ی ذهنی درس ۱ و توصیف ان به شرح زیر بنویسید موضوع اصلی در وسط و در ادامه ی ان موضو عات فرعی و کلید واژه و کلمات مهم درس اسم زمان مکان و شخص استفاده نکنیم مگر اینکه متن در بارهی شخصیت یا مکان خاصی باشد به طور مثال علی با پدرش در یک روز بارانی وظهر ازمدرسه برگشتند به جای ان بنویسیم امدن علی و برای توصیف درس ۱ از کشین خانه ها که مهم ترین مرحله استانواع شاخه ها مراحل ترسیم شکل استفاده از علامت و شکلک جایگذاری کلید واژهاطلاعات مفصل واز کلمات اصلی بیاییم به کلمات فرعی و برای درست کردن شاخه های زیر هم از زیر هم از گزینه اینتر استفاده کنیم و ودر اپیکیشن بله بفرستد

دیدگاهتان را بنویسید