اجتماعی

روز شنبه 1402/7/15 زنگ اول مطالعات اجتماعی فرزاد صادقی

شنبه1402/7/15 آقای دوستی وارد کلاس شدند و گفتند که شدند و گفتند که چه کسی می‌تونه درس قبلی را توضیح بده و چند نفر دست گرفتند و آقای دوستی چهار نفر از جمله من رو صدا زد و درس را پرسید. بعد از این رفتیم سراغ درس و من از روی درس خواندم. و آقای دوستی سوال های اون صفحه را گفت و ما در دفتر نوشتیم. و گفت که ما از درس عقب هستیم زود تر بخوانید تا برویم سراغ درس ۲ چون که آقای دوستی گفتند که وقتی درس ۱و۲ تمام شود از این دو درس امتحان داریم . و بعد کمی از درس ۲ را درس دادند و گفتند که سوال های صفحات را بنویسید . و بعد زنگ خورد.

 

باتشکر پایان

دیدگاهتان را بنویسید