اجتماعی, هفتم هدف

زنگ چهارم شنبه 15 مهر ماه

سلام امروز ابتدا اقای دوستی وارد کلاس شدند و بعد از آن چند نفری را از جمله خودم صدا زدند و گفتند بیایید و درس قبلی را که در باره حقوق انسان  و چگونه استفاده از ان بود را  توضیح بدهید. بعد از ان هم ادامه درس مطالعات را دادند دقیقا تا صفحه ی 6.  و بین درس هم به ما حقوق در خوانواده مدرسه و

کشور را یاد داند مثل حق داشتن شناسنامه پدر و مادر و… د همچنین به ما یاد دادند ما در قبال این حقوق باید حقوق دیگرانم را رعایت کنیم که به ان حقوق متقابل میگویند یعنی که همانطور که ما حقوق دیگران یا رعایت میکنیم ان ها هم حق ما را رعایت کنند. بعد از این  هم به ما گفتند که هر حقی با مسئولیت و تکلیفی همراه است. همچنین گفتند همانطور که ما یک سری حق داریم مثل امنیت کوچه های پاک و…… مسئول هک هستیم یعنی ماهم باید در حفظ و نگهداری این کوشا باشیم  و اضافه کردند کسی که وظایف و تکالیف خود را به خوبی انجام دهند فرد مسئولیت پذیری بوده است و این نکته را هم گفتند که اهیچ کسی نیست که مسئولیت نداشته باشد راستی تکلیف هم گفتند که جلسه ی بعدی از اینهایی که درس دادم میپرسم یعنی تا صفحه 6 پاراگراف 3.

امید وارم روز خوبی داشته باشید.

خدانگهدار

دیدگاهتان را بنویسید