یکشنبه زنگ سوم 1402/9/5

امروز اقای ناصری به کلاس امدند بعد گفتند دیتاشو را روشن کنید یکی از بچه ها سریع به بالای سندلی رفت و ان را سریع روشن کرد و بعدخ ان اقای ناصری لپ تاب خود را با بیلبیلک به ان وصل کردند و پله ها را نشان دادند بعد بچه ها یکی یکی پیش استاد رفتند و دفتر های خود را نشان اقای ناصری دادند ولی من و بقیه ی بچه های دوری ما داشتند موچ می انداختند و تا اخر کلاس با هم حرف میزدیم و از اقای ناصری دور نمانیم که به ما چیزی نگفتند و گذاشتند ما حرف بزنیم .

                                                  خدانگهدار

سه شنبه 17مهر عربی

ان روز بعد از وارد شدن به کلاس اقای ناصری وارد کلاس شد می خواستند امتحان بگیرند بچه ها روی می میزدند که امتحان نگیرد ولی تا که گفتند اپنبوک است بچه ها بسیار خوشحال شدند .این امتحان پله ای بود و به سه قسمت تقسیم شده بود سرباز ، سردار ، سپهبد این امتحان جمله ای بود و پنج دقیقه بود من با زمان کمم توانستم حداقل رتبه ی سرباز را گرفتم یادم رفتکه بگویم قبل از امتحان درس معجم را به ما یاد دادند وبهد امتحان را گرفتند من پیش شخسی به نام محمد جواد کریمی نشاسته بودم ایشان بعد از انکه زمان تمام شد گفتند هر که تا یک دقیقه ی دیگر اورد که اورد و گرنه برگه ی ان را نمی گیرم.همه برگه را دادند بعد اقای ناصری ادامه ی درس را دادند و موموریت را که گفتند زنگ خورد و همه حمله در شدند به بیرون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   پایان