کلاس زندگی / یک آذر ماه

کلاس با چک کردن تکالیف شروع شد و مشیری مسئول شد که اون هایی که تکالیف را ننوشته اند را ثبت کنند.
تکالیف که بازدید شد آقای فیروز نیا دفتر یکی از بچه ها رو گرفتند و خصوصیت های مثبتی که برای هر دانش آموزی را نوشته بود را خواندند و در کلاس نقد شد.
به همین ترتیب آقای فیروز نیا نوشته های چند تا از بچه های دیگر را خواندند و گفتند : بچه هایی که خصوصیتشان در دفتر چند تا از بچه ها یکی بود باید تلاش بروز آن را کنند و آن را نشان دهند.
بعد ادامه ی فیلم پاندای کنگ فو کار را برایمان گذاشتند و باید شخصیت های خوب و بد ببری و میمون را به شخصیت های قبلی اضافه میکردیم.

تکلیف زندگی برای جلسه ی آینده :ارسال عکس کامل شده ی شخصیت های دانش آموزان و شخصیت های فیلم پاندای کنگ فو کار در سامانه ی همکلاسی.

درس زندگی 1402/8/3

شاید ما بتوانیم اردو هایی مثل شبی در مدرسه داشته باشیم!میتوانیم خودمان اردو طراحی کنیم!

آقای فیروز نیا از سمت دانش آموزان کلاس هشتم فعلا فعالیت خاصی ندیده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سایت مستند سازی از امروز راه میافتد . این سایت کمک میکند مطالب کلاس را در همه زمان داشته باشیم.
برای مثال آقای فیروز نیا افرادی را صدا زدند تا رفع اشکال نوشتن مطالب شود.

____________________

آقای فیروزنیا رسیدند به بحث رادیو همت.

برای اینکه رادیو ی جذابی داشته باشیم میتوانیم به خبر 20:30 توجه کنیم .

_____________________

100ثانیه ــ (اخبار)

 

رادیو همت

 

200ثانیه ــ (موضوع آزاد،کتاب ،قرآن، فناوری ورسانه،شگفتانه ، طنز  )ــــــ و ایده های دیگر.

حال آقای فیروز نیا گروه ها را در مدرسه پخش کردند و قرار شد هر گروهی 15 ایده برای رادیو همت و 5 قالب طراحی کند.

(در این رادیو قالب به معنای حالت و جنس خبر است مانند :مصاحبه ای و…)

نکته ای که آقای فیروز نیا در رابطه ی رادیو گفتند این بود که در خبر مطالب باید به هم پیوسته باشد.