فیزیک زنگ سوم شنبه

سلام کلاس که شروع شد من و چند تا از دوستام بخاطر نبودن سر زنگ نماز رفتیم دفتر بعد که رفتی تو کلاس استاد داشت در باره ی تعادل گرمایی صحبت میکرد استاد گفت :وقتی دو جسم هم دما رو کنار هم بزاریم گرما از جسم گرم تر به جسم سرد تر منتقل میشود . و نکته : در تعادل گرمایی گرمای دو جسم یکسان نمی شود

______________________
| روش های انتقال گرما |

رسانایی:در اجسام جامد مخصوصاً فلزات گرما بین ملوکول ها دس به دس میشود.

همرفت: در مایعات و گازها گرمارا به ملوکول ها جلو تر داده و انها جای خود را به ملوکول های هم جوار یا(همسایه)خود می دهند و به هخر می روند.

تابش: نیاز به محیط مادی نداردو منعب انرژی یا بسته(فوتون) انرژی را پرتاب میکنند

زبانB شنبه ۱۳آبان

استاد وارد کلاس شد و صفحه ۱۱ را درس داد و سپس صفحه ۱۲را درس دادند و گفتند که فردا برای زنگ سوم گفتند که حتماً کتاب workbook آورده شود. و اما درباره آزمون ،گفتند که ،کل درس یک و دو را بخوانید و تمام چیز هوایی را که سرکلاس گفتند مثل صدا زدن زن متأهل و زنیکه نمی‌دانیم ازدواج کرده یا ازدواج نکرده. همچنین گفتند که صفحه چهل هشت راهم خوانده شود و به نوع نوشتن آنها هم دقت کنید . همچنین به نوع خواندن و نوشتن کلمات کتاب هم دقت کنید . امروز هم سر کلا استاد دو نفر را تنبیه کرد و آن دو دم در کلاس نشستند.
❤️موفق باشی❤️