مستند سازی ریاضی زنگ دوم دوشنبه 16بهمن

پس از ورود استاد تمریتنهای کتاب کار و تکالیف  بررسی شد. استاد به رفع اشکال از ک م م و ب م م پرداخت و بعد از آن چند سوال از کتاب حل شد.و بعد از آن صفحات 120 و 122 و 127 و 129 و 130 کتاب کار به عنوان تکلیف داده شد.