عربی سه شنبه ۸/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم 

استاد که وارد کلاس شدند و گفتند که میخواهم آزمونکی از المعجم درس دو بخش اول بگیرند. ایشان گفتند که ۲ دقیقه وقت می دهم تا مروری از روی معجم بکنید ولی ما گفتیم که ۵ دقیقه اما استاد قبول نکرد و ۴دقیقه به ما وقت دادند و ما هم شروع به خواندن معجم  کردیم وبعد از ۵ دقیقه از ما خواستند تا برگه از دفتر خود جدا کرده و روی میز گذاشته و فرمودنند که من کلمه را می خوانم و شما هم کلمه را بنویسید و هم معنی آن را و قبل از آزمونک گفتند که نام ونام خانوادگی خود ر ا نوشته و نام کلاس خود را هم بنویسید و سطح های فلستین، اصفهان و تهران را انتخاب کردند و بعد از آزمون سراغ کتاب رفتیم و جمله های عربی کتاب را معنی کریم و در آخر درس هم جدول را کامل کردیم و رمز جدول را که پیدا کردیم زنگ خورد وبچه ها از کلاس بیرون رفتند. 

کارگاه چوب 1402/8/14

بسم الله ارحمان رحیم

در گاه چوب ما چوب های خود را بر داشته و به کار خور یعنی ساخت جعبه ابزار ادامه دادیم هر فرد توانست یک طبقه جعبه ابزار خود را بسازد با اینکه جلسه آخر بود هیچ کس تتوانست جعبه ابزار خود را کامل کند  برای همین توافق کردیم تا یک جلسه دیگر بیاییم و جعبه ابزار های خود را کامل کنیم و استاد دو عدد دسته فلی به ما دادند و گفتند این دو دسته را به بقله های این طبقه پیچ کنید وزنگ خانه که خورد ما چوب های خود را یک گوشه گذاشتیم وکار گاه را تمیز کردیم به خانه رفتیم

سید ابو الفضل حسینی کارگاه چوب

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در کارگاه چوب در اوایل کلاس با استاد همراه شدیم و رفتیم تکه های چوب را از داخل ماشین اوردیم و استاد برایمان بار دیگر قواعد پیچ کردن را توضیح دادند و گفتند چوب هارا باید به نحوی پیچ کنید که لبه  های چوب زیر پیدا باشد بعد از گوش دادن به توضیحات استاد چوب ها را به همراه پیچ ها را برداشیم و شروع کردیم به پیچ کردن چوب ها به همدیگر. استاد هم روی کار بچه های کلاس نظارت داشتند و به همین کار ادامه دادیم  تا زمان کلاس به اتمام رسید

پایان

سید ابوالفضل حسینی.کارگاه چوببه نام خدا

  • گزارش کارگاه چوب :

امروز در کارگاه چوب استاد انواع چوب ها را معرفی کردند مثل چوب اصل ،MDFو….وبا انواع سمباده ها : سمباده دستی ،سمباده برقی ،پولیش ،مینی سنگ آشنا شدیم بعد استاد به هر نفر یک تکه چوب استوانه ای به همراه سمباده دادند و گفتند که باید چوب را طوری سمباده بزنید که زبری نداشته باشد  وزمانی که استاد متوجه می شد که روش کار با سمباده را یادگرفتم اجازه می داد که با سمباده برقی کار کنیم و در مرحله بعدی استاد به هر نفر تخته چوب اصل دادند و گفتند پلیش کاری کنید  وقتی که این کار را هم انجام دادیم یک تکه چوب دیگری به ما دادن و گفتند که این تکه چوب ها را هم سمباده بزنید وبعد استاد گفتند که چوب هایی را که سمباده زدید را می توانید به خانه ببرید

 

گارگاه چوب .سید ابوالفضل حسینی.23/7/1402

امروز در کارگاه چوب استاد گفتند : که در جلسه اول پیچ کردن چوب با پیچ mdfرا یاد دادیم . در جلسه پیش بستن بس ها با پیچ های mdf را آموزش دادیم . وجه ما سه پیچ معرفی کردند. 1-پیچ mdf که با آن چوب پیچ می کنند.2- پیچ دوبل که دو چوب را به هم پیچ می کنند 3- پیچ 5 سانتی که با آن زاویه 90 درجه درست می کنند . استاد به ما پیچ های 5 سانتیجه را دادند و گفتند :اول با مته 3 یا مته 3 میل چوب را سوراخ کنید بااندازه 8 میل از لبه و آن قسمتی که سوراخ کرده آید را روی ارتفاع آن چوب بگذارید همآن سوراخ را در آن بکنید و بعد پیچ 5 سانتی را ببندید و ما هم همه این کار را کردیم و بعد که تمام شد کلاس را تمیز کردیم و رفتیم.

کار گاه چوب . سید ابوالفضل حسینی . هفتم هدف

بسم الله الرحمن الرحیم

در کارگاه چوب استاد وارد شد دریل ها را روی میز گذاشت و گفتند بست هایMDFرا باید روی چوب با پیچ ببندید به طوری که لبالب چوب چوب قراربگیرد و هر نفر ده تا پانزده بست را به چوب پیچ کند دانشاموزان کلاس به گروه های دو نفره تقسیم شدند وهردو نفر یک دریل را تحویل گرفتند و شروع به کار کردند در آخر استاد گفتند که همه بست ها را از چوب ها باز کنید و مدتی از زمان کلاس را برای سازه خود که همان جعبه ابزار می باشد صحبت کردیم وهمه با همکاری هم ابراز ها را از کارگاه بیرون بردیم و کارگاه را تمیز کردیم وزنگ خانه به صدا درآمد و با استاد خداحافظی کردیم

موفق باشید

خدا نگهدار