چهارشنبه چهارم دی ادبیات فارسی زنگ اول

سلام بر همگی چهار شنبه زنگ اول آقای صادقی وارد به کلاس شدند و در مورد امتحانات توضیح دادند که امتحان راحت بوده و بعضی ها کمی بی دقتی کردند ولی در کل تقریبا نمره ی  کل کلاس خوب بود بعد تک تک بچه ها را میگفتند گه بروند پای میز معلم تا استاد برگه های امتحان را بهشون بدهد بعد از این که برگه های امتحان را پخش کردند برگه های امتحان املا را هم به بچه ها دادند و شروع کردند به حل کردن سوالات و رفع اشکال با بچه ها

بعد از آن که رفع اشکال کردند آمدند و گفتند به دلیل اینکه در هفته ی آینده چهار شنبه امتحان فارسی تا درس ۱۰ هست و ما الان تا درس ۸ را درس داده این در زنگ بعدی درس ۹ را هم به شما یاد می‌دهیم و شما برای امتحان درس ۱۰ را در خانه بخوانید و بعد برای تکلیف گفتند که هفته ی آینده فعالیت نوشتاری درس ۸ و ۹ را در دفتر انجام دهید و بیاورید

ادبیات فارسی ۸ /۹ /۱۴۰۲

  • معلم کلاس آقای صادقی وارد به کلاس شد بچه ها خیلی بی نظم بودند که استاد آنها را آنقدر ایستاندند  تا ساکت شدند بعد شروع کردند به درس دادن و گفتند که اگر کسی از شما در ساختار جمله مشکل دارد تا آخر این دو زنگ خوب گوش دهد تا مشکلش رفع شود

بعد شروع کردند و گفتند که جمله دو بخش دارد

1 نهاد : انجام دهنده ی کار

2 فعل : چیزی است که جمله را کامل می‌کند و به  انجام دادن کار  میگویند

3 مسند :فعل های اسنادی +چه‌گونه یا چه

بعد هم چند مثال حل کردیم ماننده مثال های زیر

مدامم مست میدارد نسیم جعد کیسویت

بیا قصر آمل سست بیان است

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

در مورد مسند نهاد قید مضاف الیه و انواع نقش دستوری را کار کردیم تا بچه ها در مبحث کاملا بدون مشکل شوند

بعد رفتند سراغ شعر شوق مهدی و داشتند شروع میکردند که توضیح دهند که تا جهان زنگ خورد

بعد گفتند یادم بیاورید که زنگ بعدی  بیت مدامم مست میدارد نسیم جعد کیسویت را برای شما توضیح دهم

بعد گفتند که هفته ی دیگر از این درس امتحان میگیرند

ادبیات فارسی تاریخ ۳ /۸/ ۱۴۰۲

سلام من همه ی هم کلاسی ها من امروز.  زنگ اول کلاس فارسی را برای شما تعریف میکنم خب ما در این زنگ کار های زیادی انجام ندادیم ولی نکات مهمی را گفتیم

آقای صادقی وارد کلاس شدند و مشکلات بچه ها در مورد موضوع هفته ی پیش یعنی ارکان تشبیه را برطرف کردند بعد موضوع جدیدی را آموزش دادند مثلاً چگونه یک تشبیه به یک نماد تبدیل میشود و اینکه ما وقتی در بیتی جان بخشی داریم در همان بیتی که آن ارایه است تشبیه داریم یکی انسانی یکی غیر انسانی ولی باز آن را ارایه حساب نمی‌کنیم

معنی صفحه ی اول درس دوم را گفتند و گفتند که جلسه ی بعد متن درس جدید را روان خوانی میپرسند