ادبیات فارسی ۸ /۹ /۱۴۰۲

  • معلم کلاس آقای صادقی وارد به کلاس شد بچه ها خیلی بی نظم بودند که استاد آنها را آنقدر ایستاندند  تا ساکت شدند بعد شروع کردند به درس دادن و گفتند که اگر کسی از شما در ساختار جمله مشکل دارد تا آخر این دو زنگ خوب گوش دهد تا مشکلش رفع شود

بعد شروع کردند و گفتند که جمله دو بخش دارد

1 نهاد : انجام دهنده ی کار

2 فعل : چیزی است که جمله را کامل می‌کند و به  انجام دادن کار  میگویند

3 مسند :فعل های اسنادی +چه‌گونه یا چه

بعد هم چند مثال حل کردیم ماننده مثال های زیر

مدامم مست میدارد نسیم جعد کیسویت

بیا قصر آمل سست بیان است

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

در مورد مسند نهاد قید مضاف الیه و انواع نقش دستوری را کار کردیم تا بچه ها در مبحث کاملا بدون مشکل شوند

بعد رفتند سراغ شعر شوق مهدی و داشتند شروع میکردند که توضیح دهند که تا جهان زنگ خورد

بعد گفتند یادم بیاورید که زنگ بعدی  بیت مدامم مست میدارد نسیم جعد کیسویت را برای شما توضیح دهم

بعد گفتند که هفته ی دیگر از این درس امتحان میگیرند

ادبیات فارسی تاریخ ۳ /۸/ ۱۴۰۲

سلام من همه ی هم کلاسی ها من امروز.  زنگ اول کلاس فارسی را برای شما تعریف میکنم خب ما در این زنگ کار های زیادی انجام ندادیم ولی نکات مهمی را گفتیم

آقای صادقی وارد کلاس شدند و مشکلات بچه ها در مورد موضوع هفته ی پیش یعنی ارکان تشبیه را برطرف کردند بعد موضوع جدیدی را آموزش دادند مثلاً چگونه یک تشبیه به یک نماد تبدیل میشود و اینکه ما وقتی در بیتی جان بخشی داریم در همان بیتی که آن ارایه است تشبیه داریم یکی انسانی یکی غیر انسانی ولی باز آن را ارایه حساب نمی‌کنیم

معنی صفحه ی اول درس دوم را گفتند و گفتند که جلسه ی بعد متن درس جدید را روان خوانی میپرسند