درس عربی

سلام دوستان عزیز امروز آقای فهامی تکالیف ها را دیدند و درباره نمره ها صحبت کردند اگر کامل باشه 3میگیری اگر ناقص باشه 1/5میگیری و اگر نیاورده باشی 0 میگیری
تمرین های این هفته را حل کردند .
جمع صف میشه صفوف
جمع طریق میشه طرق
جمع طعام میشه عطععم
بعد در تمرین چهارم سیغه های فعل را مشخص کنید .
جعلنا میشه اول شخص جمع
قبلت دوم شخص مفرد
حفظت میشه دوم شخص مفرد
دخلت اول شخص مفرد تدخل میشه اول شخص مفرد

عربی زنگ اول

سلام بچه ها امروز آقای فهامی درباره فعل مضارع گفتند
درباره تعریف فعل مضارع _ساخت فعل مضارع_ معنای فعل مضارع توضیح دادند .
و یک سری مثال برای ساخت فعل مضارع _معنای فعل مضارع گفتند که من عکس های آن را می‌فرستم .
حالا تعریف ساخت فعل مضارع:هر فعل مضارع از سه بخش است .
۱) حروف آتین یا تینا منظور منظور یکی از حرف های أ.ت.ی.ن است
۲) ریشه فعل دارای سه حرف است مثل :ذ ه ب .ک ت ب.ج ل ی است .
۳)شناسه فعل آخر فعل مضارع آمده و هر سیغه را از سیغه دیگر متمایز میکند حروف أتین +ریشه فعل +شناسه