درس قرآن

بسمه تعالی

در کلاس امروز بعد از حدر رفتن وقت زیادی برای آماده شدن کلاس

ابتدا تعداد صوت ارسال شده توسط هر نفر در ماه مهر گفته شد و همینطور طبق صحبت های معلم افرادی که از 28 تا 30 صوت ارسال کنند یک نمره به امتحان شفاهی شان اضافه شده و کسانی که از 25تا28 صوت ارسال کرده نیم نمره به امتحان شفاهی شان اضافه میشود و کسانی که از 20 تا25 صوت ارسال کرده باشند هیچ نمره ای نمیگیرند و اما کسانی که زیر 20 صوت ارسال کردند نیمنمره از امتحان شفاهی شان کسر میشود.

سپس میانگین نمرات هر گروه در امتحان قرآن اعاام شد.

بعد از آن تلفظ کلمات ع و ح در زبان عربی آموزش داده شده و کار شد.

تکالیف :

حل تمرینات کتاب تا صفحه 33