کلاس فزیک کوشش بنیانیان

کلاس شروع شد استاد گفت که امروز میخواهد پرسش بر گزار کند اما وقتی میخواست شروع شود استاد گفت که بخاطر کمبود زمان و اهمیت در س پرسش نداریم ما نمی دانستیم خوشحال شویم یا ناراحت نکته ها شروع شد استاد روش انتقال بار الکتریکی در اجسام رسانا را به ما آموزش داد وبه ما فرق الکترون مرزی والکتورون آزاد را گفتند

کلاس حساب کوشش

بچه ها از شدت درس خسته شده بودند که استاد گفت که فعالیت صفحه ۱۴را انجام دهیم درساعت۱۲:۴۵نوشتن تمام شد و تصحیح تا ساعت ۱۲:۵۰تول کشید بعد کار در کلاس۱۴را انجام دادیم که تا ساعت ۱:۱۵طول کشید وتصحیح تاساعت۱۳۰سپس به ما گفتند که کار در کلاس صفحه ۱۵را بنویسیم وبعد گفتند برای تکلیف باید از صفحه ۱۱تا۱۵کتاب کار و مجله برهان ریاضی را بنویسیم ودر جلسه بعدتا صفحه ۹امتحان داریم