زنگ اول روز سه شنبه حساب تلاش

سلام به همه دوستان
مثل همیشه زنگ اول ریاضی اول از همه استاد تکالیف را دیدند و بعد با هم از روی دیتاشو دیدیم و نوشتیم یا تصحیح کردیم
کلاس خیلی شلوغ میشد و به هم میریخت ( مثل اکثر مواقع ) و همه چیز تقصیر کرمانی بود کتاب کار را تا صفحه ۱۵ حل کردیم و سراغ کتاب رفتیم و صفحات ۵۳ ۵۴ و ۵۶ را نوشتیم وسط حل کردن بودیم که زنگ خورد