زنگ اول سه شنبه 02 ابان

به نام خدا  اقای رفیعی وارد کلاس شد و اول حاضر غایب کرد بعد گفت می خواهم گزارش این دو گروه را بشنوم  به اقای جوانی که سر گروه تزیین کلاس بود گفت بیا گزارش بده این جند روز چه کار ها یی

کردید  اول گفت ما تاقچه می خواهیم درست کنیم و گل  بیاریم که با گلدان به سقف وصل کنیم صحبت اقای جوانی تمام شد و بچه ها شروع کردن به سوال کردن بعد سرگروه جا نپتونی بلند شد و درباره ی محل ان راتوضیح داد ساختنی و صحبت ان تمام شد و بچه ها از ان سوال کردن و ایده گفتن

محمد علی اله یاری بیک

به نام خدا اقای رفیعی وارد کلاس شد و نشست حضور غیاب کردن و بعد گفتند علان من گزارش های گوره های که مسولیت های چوب لباسی و تابلورا به عهده ی شما سرگروه گرو چوب لباسی اقای معصومیان را صدا زد گزارش بده اون اول در مورد شکل زاهر ان حرف زد دندونه دار زمینی دیواری و بعد قیمت ان حرف زد و گفت صدو بیست و پنج هزار تومان خرید کردیم سوم درمورد محل وسل کردن ان حرف زد و بعد تمام بعد اقای سلیمی امد سر گوره  گروه تابلو اول دمورد شکل اندازه ان حرف زد فومی شیشه است چیه فومیست و بعد درمورد تزینات ان حرف زد و در اخر درمورد محل ان حرف زد     پایان