19.1.1402 مهارت نقاشی ساختمان

کلاس در گارگاه شروع شد استاد به همه بچه ها دو تا قلمو یک قلمو کوچک و یک قلو بزرگ بعد دوتا قلمو غلتک اورده بودن و ترز کارش را استاد به ما یاد داد و سینی رنگ و چند نوع رنگ اورده بودن و گفتن در سینی رنگ رنگ درست کنیم یا رنگ درونش برزیم  برای قلموی غلتک و رنگ ها رو به ما نشان دادن و گفتن جلسه بعد یا دو جلسه بعد دیگر قرار است کلاس خود را رنگ کنیم

دوشنبه زنگ 3 1402 10 4

اول اقای یادگاری وارد کلاس شدن بعد گفتند همه دفتر ها و همه کتاب کار ها روی میزتان من می خواهم ببینم  و از سوال های امتحان جامع مشکلی نداره دو تا از بچه ها مشکل داشتن سوال های 109و110 و به یکی از بچه ها گفتند که کتاب کار هم بیان هل کنن همینطور مشق ها را نگاه می کرد می گفت این سوال را یکی که بلده بیاد پای تخته اکر کسی کتاب کار نیا اورده جلسه ی بعد می میند

دوشنبه علوم تجربی 20/9/1402

اقای فیروزنیا وارد کلاس شد اوه گفت من یک جوری می حواهم به شما درس بدم اینجوریه که 3 تا فیلم می زارن و این فیلم ها به درس پنج ربط داره شما باید از ان 3تا فیلم  کلید وازه بنویسید و کلید وازه که نوشتیت جمله بنویسید استاد گفتن این کلید واژه ها و جمله هایی که فهمیدین درس پنج را بلدین و در اخر گفتند که شما الان جزوه نوشتید

زنگ اول سه شنبه 02 ابان

به نام خدا  اقای رفیعی وارد کلاس شد و اول حاضر غایب کرد بعد گفت می خواهم گزارش این دو گروه را بشنوم  به اقای جوانی که سر گروه تزیین کلاس بود گفت بیا گزارش بده این جند روز چه کار ها یی

کردید  اول گفت ما تاقچه می خواهیم درست کنیم و گل  بیاریم که با گلدان به سقف وصل کنیم صحبت اقای جوانی تمام شد و بچه ها شروع کردن به سوال کردن بعد سرگروه جا نپتونی بلند شد و درباره ی محل ان راتوضیح داد ساختنی و صحبت ان تمام شد و بچه ها از ان سوال کردن و ایده گفتن

محمد علی اله یاری بیک

به نام خدا اقای رفیعی وارد کلاس شد و نشست حضور غیاب کردن و بعد گفتند علان من گزارش های گوره های که مسولیت های چوب لباسی و تابلورا به عهده ی شما سرگروه گرو چوب لباسی اقای معصومیان را صدا زد گزارش بده اون اول در مورد شکل زاهر ان حرف زد دندونه دار زمینی دیواری و بعد قیمت ان حرف زد و گفت صدو بیست و پنج هزار تومان خرید کردیم سوم درمورد محل وسل کردن ان حرف زد و بعد تمام بعد اقای سلیمی امد سر گوره  گروه تابلو اول دمورد شکل اندازه ان حرف زد فومی شیشه است چیه فومیست و بعد درمورد تزینات ان حرف زد و در اخر درمورد محل ان حرف زد     پایان