خلاصه فارسی زنگ سوم

بچه ها خیلی خوشحال نبودند چون نمرات درخشانی از زنگ قبل آقای صادقی به آنها داد ه بود و همه دنبال غلط های نمره ای می گشتند تا یک تغییری در نهره شان ایجاد شود از جمله خودم…

بعد از آن درس فوت کوزه گری را خواندیم و معنی کلمات جدید آن را معنا کردیم و درس 4 را خواندیم و در مورد نقاط ضعف بچه هاصحبت کردیم.

در کلاس بحث بالا گرفت و آقای صادقی گفتند اگر کسی اسم و فامیل شخصی را مسخره کرده باشد از او عذر خواهی کند ،چند ثانیه ای نگذشت که همه ی کلاس از هم معذرت خواهی می کردند.

در ادامه از خطرات موبایل بحث کردیم که آقای صادقی گفتند :(اگر به بازی های موبایلی اعتیاد دارید هر روز 10 دقیقه از وقت موبایل را کم کنید تا آرام آرام بتوانید ترک کنید و وقت بیشتری برای درس خواندن داشته باشید.)

کلا امروز جزوه ی خاصی تدریس نشد و بیشتر امتحانات را صحیح کردیم و برگه ای که جز تکلیفمان بود را حل کردیم.

خلاصه ی فارسی زنگ سوم

تمرین های زنگ قبل مانده بود و آقای صادقی جمله های زنگ قبل را کامل کردند.


مدامم مست می داردنسیم جعد گیسویت

 ایشون گفتنداز زنگ قبل هر چه که جزوه دادم در این جمله مشخص کنید.

بعد از اینکه نوشتیم همه دست گرفتیم ‌.اول اقای مشیری جواب داد و غلط بود سپس آقای یوسفی جواب دادند مدامم مفعول است و درست بود.بعد از آن سراغ کلمه مست رفتیم.

و من گفتم مست مسند است چون با پرسیدن سوال چگونه می دارد مست می دارد.

برای کلمه نسیم ابتدا جمله را مرتب کردیم چون به سختی می توانستیم نقش آن را پیدا کنیم و این گونه نهاد شد.چون که گفتیم نسیم جعد گیسویت مرا مست می کند و با پرسیدن سوال نهاد نقش آن مشخص شد.بعد از آن تکالیف را دیدند که باید فعالیت نوشتاری درس ۴ را می نوشتیم.۷۵٪ کلاس رفته بود که سراغ کتاب رفتیم و شعر جدید را خواندیم و معنی کردیم.


زنگ سوم فارسی

اول از همه اقای صادقی ادامه ی درس ۳ را درس دادند و گفتند که کلمات را معنی کنید و یک جزوه از جلسه ی قبل در مورد تشبیه بود که این جلسه کامل ترش کردند و چیز های جدیدی به ان ها اضافه کردند.

 

جزوه:

اضافه ی تشبیهی⇐مثل (اینه ی دل)اینه مشبه به است و دل مشبه است یعنی دل همچون اینه ای .

اضافه ی استعاری ⇐یکی از اجزا یا ویژگی های مشبه به +مشبه

مثل :قهرمان در پنجه ی مرگ گرفتار شد

در اینجا پنجه ی مرگ اضافه ی استعاری است

حالا چگونه اضافه ی استعاری را تشخیص دهیم=(پنجه ی مرگ)در اینجا مرگ به یک چیز دیگری تشبیه شده است ،مثلا مرگ مثل پرنده پنجه دارد که قهرمان گرفتار او شده است .پرنده یک اجزای ان است که نیامده است و این طوری اضافه ی استعاری را تشخیص می دهیم .در ادامه بچه از استاد سوال کردند که این ها در امتحان می اید؟

اقای صادقی گفتند مثلا در امتحان یک جمله مینویسم ومی گویم اضافه ی استعاری است یا تشبیهیو شما باید به آن پاسخ دهید .و  امتحان میان ترم تا اخر فصل۳ است و کلماتی که معنی کردیم و جزوه هایی که دادیم را از اول تا اخر بخوانید