اجتماعی, هفتم مسوولیت

اجتماعی ، زنگ اول 5 اسفند

به نام خداوند بخشنده
اجتماعی نوبت گروه یک مسئولیت بود تا رائه دهند. درسی که قرار بود در بدهند درس حفاظت از زیستگاه های ایران بود .  این ارائه با تنوع گیاهی و جانوری شروع شد. مثل گاندو که تمساح ایرانی است یا پلنگ ایرانی که البته بعضی از این نسل ها منقرض شده و بعضی ها هم در خطر انقزاض هست .  محیط بانان کارشان محافظت از زیستگاه ها و مناظق حفاظت شده است تا کسی نسل ان ها را شکار نکند یا در انجا ویلا بسازند.
منطقه حفاظت شده هم جایی که ی نسل مهم از جانداران یا در حال انقراض که دور ان را با حصار بسته اند و هر کسی اجازه ورود به ان را ندارد. اما چون وقت کلاس محدود بود ادامه ی کلاس و تدریس را به جلسه بعدی موکول کردند . قرار شد جلسه بعدی از روی متن کتاب خط به خط می خوانیم و سوالات این درس را می گوییم.