دروس

زنگ سوم و چهارم روز دوشنبه 24 بهمن 1402

امروز  آقای یادگاری کلاس را مثل همیشه با حدیث شروع کرد امروز فقط 12 نفر به کلاس آمده بودند مشق ها را چک کردند مشق های کتاب کار بود که درباره شمارنده ها بود روز آخری بود که شمارنده کار میکردیم آقای یادگاری شروع به تدریس کردند آخر کلاس یعنی 20 دقیقه آخر 5 سوال از کتاب مبتکران دادند و گفتند گروهی حل کنید