زندگی, هشتم کوشش

کلاس زندگی – 2 اسفند ماه

اول از همه آقای فیروز نیا همه ی بچه ها را از کلاس بیرون کردند تا تکلیفی که جلسه قبل داده بودند را چک کنند و هرکس که نوشته بود میتوانست وارد کلاس شود
مابقی هم که ننوشته بودند را هم به دفتر بردند
همه ی تکالیف ثبت شد و نمره ی آن داده شد ، حال نوبت خواندن بازی های بچه ها شد ، . هر کسی یک بازی را با خوانواده اش بازی کرده بود و آن بازی هایی که جالب بود و مناسب را در کلاس انجام میدادیم
آقای فیروز نیا سر کلاس این را عم گفتند که وقتی ما میروویم خانه ی یکی از اقوام شاید خیلی حوصله یمان سر برود ولی میتوانیم با بازی های خیلی جذاب و متفاوت ولی ساده خودمان را سر گرم کنیم و سعی کنیم که بهمان خوش بگذرد.

تکلیف هم آقای فیروز نیا فرمودند که در کارسنج قرار میدهند .
دیگه این هفته تکلیف دارییییم!!!
دیگه نمیریم عشق و حال!!!!!