تجربی, هشتم کوشش

1402/11/16 تجربی

به نام خدا

استاد سریع وارد کلاس شدن و اول کار درمورد آب و هوای جهان صحبت کردند به دلیل این که یکی از بچه ها که بقاسیاوشان بود درمورد آب و هوای مورد نیاز نعنا سوال کرد استاد هم به همین دلیل آب و هواها را گفتند.
بعد آقای معتمدی یک توضیح هم درمورد غدد ها در بدن دادند. ویک توضیح کلی هم درمورد غده آدرنالین دادند.
استاد از تجربیات خود درمورد تجریه خرگوش و گنجشک هم یک صحبتی کردند.بعد دوباره مثل جلسه قبل سراغ دست بزاز و داوری که شکسته بود رفتند و دوباره درمورد شکستگی و صفحه رشد در دست دادند.آقای معتمدی امروز سراغ درس نرفتند و درمورد بحث های مطرح شده در کلاس صحبت کردند و کلاس را به پایان رساندند.

تکلیف:ندادند
امتحان:از درس 4 و 5 خیلی سبز برای دوشنبه هفته بعد

                   امام رضا (ع) :هر گاه سختى اى به شما رسید،                    به واسطه ما از خدا کمک بجویید.

یا علی