زندگی, هشتم کوشش

زندگی / 18بهمن ماه

اول کلاس آقای پورواسعی آمار کسانی که نقد شغل هارا به همراه نداشتند یا ننوشته بودند را به بیرون فرستادند تا شروع به تکمیل کار بکنند
پس از گذشت یک ربع کلاس آروم شد و آقای فیروز نیا وارد کلاس شدند و آقای پورواسعی به سراغ بچه های بیرون از کلاس برای کمک به تکمیل نقد شغل ها رفتند
امروز کلاس زندگی قصد داشت قسمتی از فیلم قصه های مجید را پخش کند.
این قسمت درباره ی اردو رفتن بچه ها بود که آخر فیلم همه این آقا مجید را تشویق میکردند و دیگر اورا مسخره یا اذیت نمیکردند.
بنابراین آقای فیروز نیا هم قصد داشتند که به ما یاد بدهند که در اردو چگونه باشیم….
مثل همیشه بدون تکلیف برید عشق وحاللل وللیی شغل ها را همراه خودتون بیاورید…