فارسی

سه شنبه زنگ زندگی12دی

استاد وارد کلاس شد.استاد اقای دوستی به ما کارداریم شامل امتحان ایرادات برنامه روز مادرو….

ماهمه ایرادات ان روزراگفتیم مثلا گفتیم مجری که درباره ی مادر حرف میزد  پزیرایی  تزعینات و….

بعداستاد درباره ی انتحان اخری که اتحان تفکروسبک زندگی است تعریف کرد وگفت امتحانش خیلی سخت است.

اتحان خیلی ربطی به کتابتان نداردوبیشتر ربط به حرفهایی که سرکلاس زده ایم داردوازهمه مهم تر سوال های که درزندگی روزمره اتفاق افتاده می اید که اصلا ربطی

به کتاب ندارد. بعدهمه فکر کرده ایم استاد امتحان را می گیرد که استاد ناگهان مهربان شدوامتحان رانگرفت.