فناوری, هفتم مسوولیت

دوشنبه زنگ دوم 1402/11/16

امروز اقای اخوان بحث جلسه قبل را که در مورد یک اردو بود را ادامه دادند در ابتدا گفتند که باید از مطالب پاورپپوینتی ارائه دهیم استاد کامپیوتر را به دی تا شو وصل کردند و ویژگی هایی که این    پاورپوینت باید داشته باشه را توضیح دادند مثلا (جدولی در مورد غذا ها وقیمت ان /جدولی در مورد جاهای دیدنی/و…)در ادامه پاور پوینت هایی که در باره ی این موضوع در سال های گذشته بود را نشان ما دادند جاهای قوتش را گفتند و عیب هایش را هم گفتند بعد که ما پاور پوینت را ساختیم باید یک فیلم هم اماده می کردیم برای همین اقای اخوان روش درست کردن فیلم در پاورپوینت را به ما یاد دادند و نمونه ای راهم انجام دادند و یکی هم ازسال گذشته که انجام شده بود را نشان ما دادند و در همین لحظه ها زنگ پایان خورد و بچه ها به پایین رفتند.

#مستندسازی_فناوری