دروس

مطالعات ۲ ٫ ۱۴۰۲٫11

استاد تا جا وارد شدند دونفر بصورت اجباری مشفقی ، سلیمی از آنها سوال کردند بعد نقشه ذهنی بصورت زیر کشیدند

اقتصاد⇐  تولید⇓  توضیع⇓   مصرف⇓

                         ارتباط مصرف کننده و تولید کننده             

 

                           ۱_عوامل طبیعی

                     ۲_ نیروی انسانی

                      ۳_ سرمایه                                       

مشاغل : کشاورزی

              صنعت

              خدمات

سوالات:

1-تولید محصول به من ضور رفع چه چیزی میباشد؟

۲- محصولات تولیدی به چند شکل دسته بندی میشود

۳- عوامل تولید را نام ببرید؟

۴-منابع طبیعی شامل چه چیزی میشود؟

۵- سرمایه چیست؟

۶- چرا نقش نیروی انسانی مهم است ؟

۷- پدید آمدن مشاغل و حرفه را توضیح دهید؟